Giriş yaparak kolayca makale gönderebilirsiniz.

Hakkımızda

STRATEJİK DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ (SDE)

SDE; ortak insani değerler ekseninde; bağımsızlık, hürriyet, adalet, barış, kalkınma ve hakkaniyet hedefinde, medeniyet coğrafyasında stratejik konumuna, tarihi reelpolitik misyonuna doğru emin adımlarla yol alan ‘Yeni Türkiye’nin düşünce merkezidir. 3 Mart 2009’da resmi kuruluşu gerçekleştirilen Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı (SDAV)’nın bir kuruluşu olarak faaliyet gösteren SDE; iç ve dış politika bağlamında geleceğin Türkiye’sini şekillendirme yolunda ortak aklı, bilimsel çalışmayı, halk iradesi ve egemenliğini esas alan bir sivil düşünce kuruluşudur.

SDE’nin temel amacı, millet iradesine, temel insan hak ve hürriyetlerine inanan, ülkemizin güçlü, hür ve bağımsız varlığını esas kabul eden, milli, manevi ve moral değerlerimizi güçlendiren, mutlu, müreffeh ve ileri bir toplum hedefine yönelmiş, ekonomik ve teknolojik kalkınmayı sağlamış, adil bir sosyal-hukuk devleti ile ahlak ve fazilet sahibi sivil toplum ilkelerini içine sindirmiş bir Türkiye’dir.

SDE, halkımızın tüm kesimlerini kucaklayan, insan kaynağı, bilgi birikimi, düşünce üretimi ve araştırma kapasitesini, politika, strateji ve proje geliştirme potansiyelini, uluslararası ilişki, iletişim ve organizasyon becerisini en verimli biçimde değerlendirerek ve yöneterek; ülkemizin güçlenmesine, insanımızın kalkınmasına hizmet etmeyi gaye edinmiştir. Bunun için; Türkiye’yi bölgesel güç ve sözü dinlenir küresel aktör yapacak stratejik vizyonun ülkemize kazandırılması misyonuyla, Yeni Türkiye’nin stratejik düşünce ekolü olma iddiasındadır.

Vizyon

Ortak insani değerler ve farklılıklara saygı temelinde hürriyet, fazilet, barış ve adaletin hakim olduğu yeni bir Türkiye, yeni bir dünya.

Misyon

Yeni bir Türkiye ve yeni bir dünya için;

Uluslararası sistemin yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye’nin bölgesel ve küresel rolünü güçlendirecek politikalar geliştirmek,

Sivil ve adil bir anayasal sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Kalkınmaya katkıda bulunacak ve küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çözümler üretmek;

Yeni Türkiye’nin, komşularıyla, İslam ülkeleri ve Müslümanlarla ilişkilerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesine destek vermek..

Bu amaçlar doğrultusunda izleme, araştırma, raporlama, eğitim, yayın, lobi, medya faaliyetleri ve toplantılar vasıtasıyla karar alıcılar ve kamuoyu üzerinde etkili olmaktır.

Etik İlkeler ve Etik Kurallar

SDE AKADEMİ Dergisi, Yayın Etiği Kurulu (COPE-Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği standart ve tavsiyelerini gözetmekte ve bunlara uygun hareket etmektedir. Dolayısıyla SDE AKADEMİ Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler uluslararası etik standartlara uygun olmalıdır. COPE ve ICMJE yayın etiği ilkelerine dayalı olarak editörler, yazarlar ve hakemler aşağıdaki etik kurallara uymalıdır.

Editörün (ve yardımcı editörlerin) uyması gereken etik kurallar:

• Editör (ve yardımcı editörler), gönderilen makalelerde bilimsel kriterler ve hakem değerlendirmelerine göre hareket eder. Editör yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı kalmaz.
• Editör (ve yardımcı editörler), etik ihlal durumunda makaleyi reddeder.
• Editör (ve yardımcı editörler) dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmaz.
• Editör (ve yardımcı editörler), hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlar.
• Editör (ve yardımcı editörler), makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmaz.
• Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

Yazarların uyması gereken etik kurallar:

• Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orijinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
• Yazarlar, çalışmanın hâlihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
• Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
• Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkânı sağlamalıdır.
• Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu fark etmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
• Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede belirtilmelidir.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

• Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
• Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
• Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
• Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
• Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
• Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
• Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır.

Temel Faaliyetler

Değişim sürecinde kurumlarını yeniden yapılandıran ve uluslararası küresel güç mücadelesinin merkezinde yer alan Türkiye’de; iç ve dış temel stratejik hedef ve sorunlar için düşünce üretmek, politikalar geliştirmek ve çözüm stratejileri önermek SDE’nin esas fonksiyonlarındandır. Bu kapsamda gerekli reformları desteklemek ve dış politikada Yeni Türkiye vizyonunun gerektirdiği proaktif açılım sürecine katkılar sağlamak için alternatif stratejiler çizmek, projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, rapor, analiz ve dosyalar yayınlamak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle eğitim ve lobi çalışmaları yürütmeyi amaçlayan SDE’nin Başlıca faaliyet çeşitleri şunlardır:

1. Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda Programlı Proje çalışmaları
2. Günlük ve haftalık analizler, yorumlar
3. Stratejik analizler
4. Raporlar, dosya çalışmaları, kitaplar
5. Özel Proje çalışmaları
6. Danışmanlık hizmetleri
7. Brifingler - Çalıştaylar - Basın konferansları
8. Yayın faaliyetleri
9. Medya faaliyetleri
10. Ulusal ve uluslararası boyutta seminer, konferans, sempozyum, kongre vb.çalışmalar..
11. Beyin fırtınaları, Yuvarlak Masa Toplantıları, Paneller
12. Anket çalışmaları, kamuoyu araştırmaları
13. Eğitim faaliyetleri
14. Konsey çalışmaları

Stratejik Etkinlik Alanları

SDE üç yıllık stratejik planı çerçevesinde belirlenen amaçlar, beş ana programa ayrılmakta olup, her program bir koordinatör yönetiminde uzman, asistan ve stajyerlerden oluşmaktadır. Program koordinatörlüklerinin gözetiminde proje gruplarıyla planlı faaliyetler yürütülmektedir. Ayrıca Çalışma Konseyleri ve Araştırma Merkezleri SDE’nin özgün faaliyet alanlarıdır.

A. Stratejik Program Koordinatörlükleri:

1. İç Politika ve Hukuk Programı
2. Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika Programı
3. Ekonomi ve Finans Programı
4. Savunma ve Güvenlik Programı
5. Medya ve Sivil Toplum Programı

B. Çalışma Konseyleri:

Ekonomi ve İş Konseyi (EİK)
İslam Ülkeleri Medya Konseyi (MK)